Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMEYO.PL

Spis treści:

 • 1 Postanowienia Ogólne
 • 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 3 Zawarcia umowy sprzedaży
 • 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
 • 5 Dane osobowe
 • 6 Reklamacje
 • 7 Odstąpienia od umowy
 • 8 Informacje dodatkowe
 1. Postanowienia ogólne:

1.1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.ameyo.pl i w szczególności reguluje:

 1. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
 4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.    Podstawowe definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.ameyo.pl
 2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – rozumie się przez to firmę: Manufaktura polsko-ghanijska Szymon Rząsa, wpisaną do CEIiDG pod NIPem: 6851979814
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia  adres e-mail wiadomości pt. „AMEYO – potwierdzenie złożenia zamówienia nr X”, oraz kolejnych, wraz z postępem realizacji zamówienia.
 6. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. Za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
 7. Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą waluty: polski złoty (PLN). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
 8. Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3      Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: zamowienia@ameyo.pl, natomiast korespondencję pocztą tradycyjną należy kierować na adres Usługodawcy wskazany w punkcie 1.2.2.

1.4      Klientem Sklepu internetowego może być: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5      Zamówienia realizowane są na terenie Europy, USA i Kanady. Przesyłki zagraniczne zamówione w inne miejsca niż podane, wymagają indywidualnego ustalenia ze Sprzedającym.

1.6      Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7      Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Usługodawca.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1     W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2     Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3       Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną – udostępnienie interaktywnego formularza.

2.3.1          Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (zamówienie wybranego produktu).

2.3.2          Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4.      Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1.   Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.    W sklepie internetowym www.ameyo.pl Klient składa zamówienie bez konieczności zakładania konta lub po założeniu konta.

3.2.    Po dokonaniu wyboru produktu, wyboru opcji dostawy i metody płatności można dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych.

3.3.   W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.4.    W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.           

3.5.    Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Składam zamówienie”.

3.6.    Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.7.    Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.8.    Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.9.  Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością e-mailową zatytułowaną: „AMEYO – przyjęcie zamówienia nr X do realizacji”

3.10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.9 niniejszego regulaminu)

3.12.  Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą e-mailową.

3.13.  Zamówienia są obsługiwane przez Sklep internetowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.14.  Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 1. Płatność, dostawa, odbiór

4.1     Płatność

4.1.1.   Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2.   Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną wyrażoną w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.   Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 1. a) gotówkowej – płatności za pobraniem;
 2. b) bezgotówkowej: płatność przelewem na rachunek sklepu: Bank Pekao 35 1240 2337 1111 0010 5226 1977, Szymon Rząsa

4.1.4.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.1.5. Zamówienia z wybraną opcją przedpłaty, nieopłacone w ciągu 1 tygodnia, zostają automatycznie anulowane.

4.2.    Dostawa

4.2.1.   Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane i wysyłane są przez Sprzedawcę w ciągu do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zamówienia za pobraniem lub do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu w przypadku zamówienia z przedpłatą na konto bankowe. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. O wszelkich odstępstwach w tej kwestii, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę:
– w trakcie składania zamówienia odpowiednim komunikatem na stronie sklepu internetowego,
– po złożeniu zamówienia niezwłocznie mailem lub telefonicznie, o ile podał je poprawnie podczas składania zamówienia.

4.2.2.   Wysyłka zamówionych towarów odbywa się na terytorium Polski, Europy, USA oraz Kanady. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę w inne miejsce, należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3.   Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

4.2.4.   Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą, tj. Poczcie Polskiej.

4.3.    Odbiór towarów

4.3.1.   Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.   W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.   Jeżeli po wydaniu przesyłki, Klient zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje mu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

5 Dane osobowe

5.1.    Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2.    Administratorem danych osobowych jest firma Duafe. Jedynie Administrator danych osobowych posiada do nich dostęp.

5.3.    Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.4.    Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres podany w punkcie 1.2.2. niniejszego Regulaminu.

6 Reklamacje

6.1.    Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz, w razie potrzeby, dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres Usługodawcy.

6.1.3.   Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres zamowienia@ameyo.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich, jak numer zamówienia.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres e-mail: zamowienia@ameyo.pl bądź listownie na adres sklepu Usługodawcy.

6.2.2.   W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4.   Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

7 Odstąpienie od umowy

7.1.    Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę o sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres Sprzedawcy bądź też e-mailowo na adres:  zamowienia@ameyo.pl. Poprzez odstąpienie od umowy rozumie się także sytuację, o której mowa w  pkt 4.1.5.

7.2.    Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi  potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia drogą e-mailową.

7.3.    Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności jedynie przy użyciu przelewu bankowego na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.5.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8 Informacje dodatkowe

8.1.    Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności i błędów zaleca się, aby urządzenia, za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu www.ameyo.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1.   Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2.   Przeglądarka internetowa zgodna ze standardem HTML 4 z włączoną obsługą JavaScript

8.1.3.   Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.4.   Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.3.    Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1.  Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2.  Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5.    Zmiany w regulaminie:

8.5.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2.   Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7.    Klient będący Konsumentem, w przypadku sporu ze Sprzedawcą, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 1. a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015 r.